ارقام پرتقال

taroccobloodتاراکو میوه این رقم از نظر اندازه متوسط و…
پرتقاsanguinellibloodل سانگینولی میوه شبیه Doblefina (نوعی…
gripfruitاستاروبی گریپ فروت منبع : شاخه پیوندک…
navelatenavelمیوه شبیه به واشنگتن است اما گاهی کمرنگ تر…
moroپرتقال خونی مورو مورو رنگی ترین و خونی ترین…
fukomotonavelپرتقال ناول فوکوموتو منبع: به صورت پیوندک…
washington-navel-foyusرقم اصلاح شده واشنگتن ناول است. این رقم همزمان…
valencialateپرتقال فراست والنسیا منبع: تولید شده در…
navelinanavelاندازه میوه ناولینا متوسط تا بزرگ و شکل ظاهری…
lane-late-navel-orangeشاخه پیوندک از استرالیاتوسط Glen Dale & CCPP در…
caracaraorange پرتقال کارا کارا منبع: شاخه پیوندک دریافتی از…
washington-navelپرتقال واشنگتن ناول میوه درشت، کروی تا بیضوی…
salustiana-sweet-orange والدین/منشاء : این رقم اسپانیایی احتمالا” از جهش…
midknight-valencia-orange شاخه پیوندک این رقم از آفریقای جنوبی در سال 1985 ،…