چارت احداث باغ

چارت عملیاتی شامل مراحل زیر می باشد:
(قیمت های مذکور حدودی می باشد و با توجه به نوع منطقه و شرایط باغ ممکن است تغییر کند)


1- ماشین آلات
-شخم: هر هکتار 1/000/000 ریال
-دیسک: هر هکتار 1/000/000 ریال
-لولر: هر هکتار 700/000 ریال
-زیرشکن: هر هکتار 1/000/000 ریال
-چاله کنی: هر چاله 5000 ریال
-تریلی جهت پخش کودهای شیمیای و حیوانی: هر هکتار 1/000/000 ریال
————————————————————————————————————————————-
2-نیروی انسانی (جمع کل: هر هکتار 22 نفر روز- هر نفر 300/000 ریال- کل 6/600/000 ریال)
-قطع نی و قیم: هر هکتار 2 نفر
-پخش کود شیمیایی: هر هکتار 1 نفر
-پخش کود حیوانی: هر هکتار 2 نفر
-هرس ریشه: هر هکتار 1 نفر
-کاشت نهال: هر هکتار 8 نفر
-نقشه کشی: هر هکتار 4 نفر
-بستن قیم و سربرداری: هر هکتار 2 نفر
-خاکدهی: هر هکتار 2 نفر
————————————————————————————————————————————-
3- آبیاری
-دستی (با تانکر)
->تراکتور با تانکر
->کارگر: هر هکتار 4 نفر

-سیستم آبیاری
————————————————————————————————————————————-
4-مواد
-کود حیوانی (هر چاله نهال 20 کیلوگرم) یا پلیت مرغی (هر چاله نهال 2-3 کلیلوگرم)
-سموم
->چسب هرس: هر هکتار 1 کیلوگرم
->قارچکش: هر هکتار 1 کیلوگرم

-کود شیمیایی
->گوگرد:هر نهال 500 گرم
->فسفاته: هر نهال 300 گرم
->پتاسه:هر نهال 300 گرم
->سولفات آهن:هر نهال 200 گرم
->سولفات منیزیوم:هر نهال 100 گرم

-میکرو ریزا: هر نهال 50-100 گرم

————————————————————————————————————————————-