کلمانتین کلمنیولس

کلمانتین کلمنیولس

 منبع: به صورت پیوندک چوبی از ناوارو اسپانیا در زمان نامشخص به دست آمده است.

منشاء: به عنوان موتانت از ” کلمانتین فینا ” گزارش شده

پایه های سازگار: سیترنج کاریزو، سیترنج C-35

فصل برداشت در ریورساید: اکتبر تا دسامبر