نارنگی encore

 

منشاء پیوندک  :شاخه پیوندک تحت برنامه اصلاحی     UCR  در سال 1966 تولید شده است.

والدین/ منشاء:این رقم جزو ارقام دیررس است که از تلاقی بین تانگور کینگ و نارنگی ویلولیف  حاصل شده است.

پایه های پیشنهادی : سیترنج کاریزو ، سیترنج    C-35

فصل برداشت میوه :از نظر تجاری این میوه در اوایل فروردین  قابل برداشت است اما بهترین طعم را در ماه اردیبهشت به دست می آورد.

 

 

اندازه میوه متوسط و شکل آن پخ است .پوست میوه نازک و تا حدودی به گوشت چسبیده اما به راحتی  قابل پوست کردن است . پوست این رقم ، صاف و رنگ نارنجی متمایل به زرد دارد . رنگ گوشت میوه نارنجی پر رنگ با بافت سفت و محکم ولی میزان  آبمیوه فراوان و با طعم مطلوب است.

.میوه پر بذر است و اکثرا تک جنینی و لپه ها به رنگ سفید است .

ازنظر زمان رسیدن  میوه جزو ارقام خیلی دیررس است (مانند  رقم کینگ ) ولی میوه ها به خوبی بدون افت کیفیت یا پفی شدن روی درخت باقی می مانند .  اندازه درخت متوسط قوی و رو به بالارشد می کند. این  رقم بالقوه بدون خار و دارای شاخه های ظریف است.

علی رغم این که  پرمحصول است ولی گاهی اوقات تمایل به سال آوری دارد .

 رقمی است که به دلیل لکه های روی پوست میوه ، جنبه تجاری ندارد بلکه مناسب باغ های کوچک است.