نارنگی ایواساکی

فصل برداشت : شهریورتا اوایل مهر

اندازه میوه مناسب ،  شکل میوه گرد تا حدودی پخت ، پوست صاف نارنجی رنگ ، به راحتی قابل پوست کردن است .

گوشت آبدارو طعم مطلوب و میزان آبمیوه آن بالاست . این رقم بدون بذر است