نارنگی hernandina

منبع پیوندک : شاخه پیوندک آن از والنسیا ی اسپانیا دریافت شده است.

پایه های پیشنهادی: سیترنج کاریزو ، سیترنج C-35

هرناندینا از جهش شاخه ای کلمانتین فینا ‘Fina’ به وجود آمده است.

درختان هرناندینا قدرت رویشی و توسعه خوبی دارند.اندازه ، شکل ، آبمیوه و کیفیت میوه شبیه کلمانتین فینا است اما رنگ گیری کامل میوه ، 2 ماه دیرتر از کلمانتین فینا است.

هرناندینا ، رقمی است بدون بذر، پرمحصول اما تمایل به سال آوری دارد.این رقم دیررس می بایست در مناطقی با حداقل احتمال یخ زدگی کشت شود از اینرو این رقم  به عنوان پیشنهاد تجاری (قبل ازاواسط فوریه) مورد توجه نیست.

تاخیر برداشت در زمانیکه سبب کاهش ناچیز مقدار آبمیوه و اسیدیته و درنتیجه کاهش کیفیت استاندارد آن می شود ،توصیه نمی گردد