نارنگی ماریسول

کلمانتین ماریسول :

منبع: به صورت پیوندک چوبی از ” ناوارو اسپانیا”  در زمان نامشخص به دست آمده است.

منشاء: به عنوان موتانت از کلمانتین اورووال حاصل شده است.

پایه های سازگار: سیترنج کاریزو، سیترنج C-35

فصل برداشت در ریورساید: اکتبر تا دسامبر