نارنگی میاگاوا

  • منبع: به عنوان پیوند چوبی توسط A. Harty ، نیوزیلند گرفته شده است.
  • والدین/منشاء: از شاخه درختZairai’ در فوکوکا منشاء گرفته  وسپس معرفی آن توسط دکتر تاناکا در 1923 انجام شد .
    • پایه های مناسب: سیترنج کاریزو، سیترنج C-35
    • فصل برداشت در ریورساید: مهر تا دی ماه
      • اندازه میوه درشت و شکل آن پخ، با پوست نازک و صاف، بدون دانه،  میزان آبمیوه فراوان،  به دلیل نسبت مطلوب قند به اسید، دارای کیفیت عالی می باشد . زودرس و قابلیت انبارداری مناسبی نسبت به انشوها دارد. رشد درختان قوی تر و پر محصول تر از سایر انشوهای قدیمی است.