نارنگی nova

منشاء: هیبریدی از ارلاندوتانجلو و نارنگی کلمانتین است.

پایه های پیشنهادی : سیترنج کاریزو ، سیترنج

میوه ها از نظرشکل و اندازه بسیار شبیه ارلاندو تانجلو هستند.اندازه میوه متوسط تا بزرگ بوده و شکل آنها پخت ، نیمه کروی و بدون گردن است . قاعده میوه ها کمی گردن دارولی نوک میوه تقریبا” صاف است . پوست نازک ، چرمی وتا حدودی به گوشت چسبیده ولی به راحتی قابل پوست گیری است.سطح پوست کمی حالت سنگ پایی دارد.

میوه در موقع برداشت زرد متمایل به نارنجی و پر رنگ تر ازارلاندو تانجلو است.تعداد  پره ها حدود 11 عدد بوده و به خوبی قابل تفکیک است.محور میانی میوه بازو اندازه متوسطی دارد.رنگ گوشت میوه نارنجی پررنگ ، آبدار وبسیار مطبوعاست.تعداد بذرها زیاد ، چندجنینی و لپه هایی به رنگ سبزروشن هستند.رنگ گرفتن و رسیدن میوه ها ، نسبت به ارلاندو تانجلو به طور مشخصی زودتر است.