نارنگی اکیتسو

 

نارنگی اکیتسو

  • منبع: به عنوان پیوند چوبی از ژاپن از طریق گلن دال، در سال 1980گرفته شده است.
  • والدین/منشاء: ناشناس
  • پایه های مناسب: سیترنج کاریزو، سیترنج C-35
  • فصل برداشت در ریورساید: مهر تا دی ماه

 

 

شکل میوه های  آن پخ تر از میاگاوا اما به طور متوسط میزان قند آن بالاتر وکمی زودرس تراست.  رشددرختان اکیتسو از میاگاوا قوی تر می باشند و در واقع اکیتسو نهال نوسلار میاگاوا می باشد