نارنگی oronules

 

منشاء : ارونیولس ، یک جهش طبیعی کلمانتین فینا است که در مکانی به نام Nulesدر اسپانیا در سال 1970 کشف شده است.

ارونیولس یک رقم زودرس کلمانتین با مشخصات خوب خوراکی است.پوست میوه نارنجی متمایل به قرمز جذاب دارد و گوشت میوه کیفیت خوب والدین اش( فینا )را هم به خود اختصاص داده است.اندازه متوسطی دارد وپوست نازک است.تاحدی تخم مرغی است .گوشت میوه، کیفیت بسیاربالایی دارد. تقریبا” بدون بذر است.

 درختی قوی بوده ولی کند رشد است.تاج آن به شکل کروی است ولی تمایل به رشد عمودی داردو برگها سبزتیره است