خدمات آموزشی -پژوهشی

گروه ما، علاوه بر خدمات پژوهشی در بخش آموزش در دو سطح مقدماتی و پیشرفته دوره های آموزشی برگزار می نماید.