گلخانه و قارچ

اخذ مجوز برای گلخانه و قارچ

مدارک عمومی

اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی ، تعاونی یا خصوصی که قصد انجام فعالیت در زمینه تولید محصولات گلخانه ای و قارچ خوراکی را دارند موظفند نسبت به دریافت مجوز و هرگونه پروانه نظیر پروانه تأسیس بهره برداری ، توسعه ، بازسازی و نوسازی اقدام نمایند.

 

مدارک مورد نیاز جهت صدورپروانه ها عبارتند از :

مدارک مربوط به زمین

ـ در مورد اراضی دارای سند مالکیت ارائه بنچاق ، اصل اسناد مالکیت به همراه یک نسخه تصویر آن (فتوکپی برابر اصل مدارک) ضروری است.

ـ در مورد اراضی استیجاری ، ارائه اجاره نامه رسمی غیرقابل فسخ به مدت حداقل ده سال که به این منظور صادر و تنظیم گردیده است (یک نسخه تصویر برابر اصل آن)

تبصره 1: در مورد زمین های اوقافی و آستانه ای مدت و موضوع اجاره بر اساس نظریه اداره اوقاف شهرستان یا استان مربوطه تعیین می گردد.

تبصره 2 : در مورد اراضی فاقد سند مالکیت (اراضی واگذاری مدیریت اموراراضی و منابع طبیعی) مدارک واگذاری و موافقت نامه اجرای طرح توسط ارگان های ذیربط الزامی است .

تبصره 3 :  با توجه به اینکه احداث گلخانه ها تغییر کاربری محصول نمی شود لذا در راستای تبصره 4 الحاقی به ماده یک قانون اصلاح قانون حفظ کابری اراضی زراعی و باغ ها ، رعایت ضوابط زیست محیطی و رعایت بخشنامه 87399/020/53 مورخه 14/9/86 سازمان اموراراضی ضروری می باشد .

ـ یک نسخه از انحصار وراثت در مورد زمین های موروثی دال بر مالکیت متقاضی و ارائه وکالت نامه بلاعزل از سایر وراث به متقاضی و همچنین اجاره نامه محضری مدت دار.

ـ ارائه تعهدنامه محضری به منظور عدم ساخت بناهای غیرمجاز و عدم تغییر کاربری اراضی به مدیریت اموراراضی استان.

ـ ارائه پاسخ مثبت استعلامهای مورد نیاز.

ـ ارائه کروکی تأییدشده توسط مهندس ناظر سازمان نظام مهندسی استان جهت تعیین دقیق مکان احداث گلخانه یا واحد قارچ خوراکی با رعایت حریم های مربوطه .

ـ زمین متقاضی باید دارای اسناد مثبته و فاقد معارض باشد.

ـ در خصوص اراضی واگذاری از سوی هیأت های هفت نفره واگذاری زمین یا کمیسیون ماده 31 و 32 قانون واگذاری اراضی ملی و دولتی ، ارائه صورتجلسه واگذاری زمین و همچنین نقشه و کروکی مورد نظر جهت صدور پروانه الزامی است .

تبصره 4 :  امکان احداث واحدهای پرورش قارچ دکمه ای در زمینهای استیجاری وجود ندارد .

مدارک مربوط به شناسائی محل

ـ در مورد اراضی دارای سند ، ارائه فتوکپی نقشه تفکیکی پلاک اصلی که پلاک های فرعی درآن مشخص شده و به تأیید اداره ثبت اسناد شهرستان رسیده باشد.

مدارک مربوط به تأمین آب

ـ ارائه گواهی در خصوص میزان آب موردنیاز گلخانه و یاواحد قارچ خوراکی برابر برآورد اولیه طرح
ـ ارائه مجوز بهره برداری از شرکت های سهامی آب منطقه ای استان و یا شهرستان مبنی بر بلامانع بودن استحصال آب از منابع دائمی معرفی شده

مدارک مربوط به تأمین انرژی

برق : ارائه موافقت نامه تأمین میزان برق مورد نیاز از طرف شرکت توزیع برق استان و یاشهرستان مربوطه.
گاز : ارائه موافقت از نمایندگی شرکت ملی گاز مبنی بر تأمین میزان گاز مصرفی مورد نیاز گلخانه یا واحد پرورش قارچ خوراکی .
نفت گاز (گازوئیل) : ارائه موافقت از نمایندگی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی مبنی بر تأمین میزان گازوئیل مصرفی مورد نیاز گلخانه یا واحد پرورش قارچ خوراکی .

مدارک مربوط به متقاضی صدورپروانه برای تولید محصولات گلخانه ای یا قارچ های خوراکی

ـ تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند در چارچوب این نظام نامه متقاضی صدور پروانه تولید محصولات گلخانه ای و قارچ های خوراکی باشند.

تبصره1 : اشخاص حقوقی می بایست دارای شماره ثبت از اداره کل ثبت شرکتها و دارای اساسنامه با ماهیت تولید محصولات کشاورزی باشد.

تبصره2 : کلیه متقاضیان تولید محصولات گلخانه ای و تولید قارچ های خوراکی موظف به معرفی و بکارگیری مسئول فنی واجد شرایط مندرج در بند 1ـ1ـ22 می باشند.

تبصره3 : متقاضیان واجد شرایط مسئول فنی از این شرایط مستثنی می باشد .

 حداقل های سطح و تولید برای احداث گلخانه و واحدهای پرورش قارچ های خوراکی

گلخانه ها

ـ حداقل مساحت مفید گلخانه (پیوسته و زیرپوشش واحد) 3000 مترمربع می باشد .

ـ حداقل فاصله محدوده تأسیسات گلخانه ها ، رودخانه و دریا (عوارض طبیعی) ، محدوده دامداریها و صنایع آلوده کننده (مانند کارخانه سیمان ، کارخانه تولید آسفالت ، کارخانه سنگبری و…) به شرح ذیل می باشد.

جدول 2ـ1ـ حداقل فاصله گلخانه ها از عوارض طبیعی ، تأسیسات ، مناطق مسکونی ، راهها

عوارض طبیعی حریم رودخانه 50 متر
حریم دریا 
200 متر
عوارض تأسیساتی محدوده دامداریها و مرغداریها 
50 متر
کارخانه های آلوده کننده کارخانه سیمان ، سنگ شکنی ، آسفالت ، پودرسنگ و … 
2000 متر

ـ رعایت فاصله گلخانه ها با کارخانه سیمان ، کارخانه گچ ، کارخانه سنگ شکنی ، کارخانه آسفالت ، کارخانه پودرسنگ و کلیه واحدهائی که به مقدار زیاد گردوخاک و غبار تولید می کنند حداقل 2 کیلومتر رعایت گردد و جهت حصول اطمینان لازم است که از سازمان حفاظت محیط زیست استان نیز استعلام و هماهنگی گردد . ضمن اینکه گلخانه ها نباید در مسیر جهت وزش باد غالب منطقه و مقابل واحدهای فوق باشد.

واحد پرورش قارچ خوراکی

ـ حداقل مساحت زمین مورد نیاز (که در محدوده آئین نامه مربوطه نسبت به احداث بناء و تأسیسات مبادرت می نمایند) برای پرورش قارچ دکمه ای (بدون واحد کمپوست) با ظرفیت 200 تن در سال ، 6000 مترمربع و برای قارچ صدفی با ظرفیت 50 تن در سال ، 2000 مترمربع می باشد .

ـ حداقل ظرفیت تولید برای احداث واحد قارچ دکمه ای 200 تن در سال و برای احداث واحد قارچ صدفی 50 تن در سال می باشد .

ـ مجوز احداث واحدهای پرورش قارچ به طور مستقل و جدا از واحد تولید کمپوست و اسپان قارچ صادر گردد.

ـ رعایت ضوابط مرتبط با سازمان محیط زیست ، سازمان دامپزشکی کشور و سایر دستگاه های ذیربط علی الخصوص در مورد فواصل مجاز تا واحدهای قارچ خوراکی ضروری می باشد .تشخیص رعایت یا عدم رعایت این ضوابط صرفاً بر عهده مهندس ناظر می باشد.

توضیح : بند 4 ماده 4 فصل دوم آئین نامه مربوط به استفاده از اراضی ، احداث بناء و تأسیسات در خارج ازمحدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355 قوانین مربوط به شهر و شهرداری مقرر می دارد که حداقل 75% از مساحت زمین به صورت فضای باز و مابقی برای احداث بنا و تأسیسات می باشد .

ـ واحدهای قارچ خوراکی بدون عملیات کمپوست سازی ملزم به رعایت حداقل 500 متر فاصله از سکونت گاهها ، مراکز آموزشی و درمانی و رعایت حریم جاده هستند و ضروری است با واحدهای مرغداری 250 متر فاصله داشته باشند . سایر فواصل به شرح جدول ذیل می باشند :

جدول 2ـ2ـ حداقل فاصله واحدهای قارچ خوراکی با عملیات کمپوست سازی از تأسیسات ، مناطق مسکونی ، راهها و … 

 

مراکز حساس

 

فاصله (متـر)

 

سکونت گاه ها

 

1000

 

مراکز درمانی و آموزشی

 

500

 

بزرگراه ها و جاده ترانزیت (فاصله از محور)

 

250

 

جاده اصلی (فاصله ازمحور)

 

150

 

پارک ملی ، تالاب ، دریاچه ، آثار طبیعی ملی

 

1000

 

پناهگاه حیات وحش ، منطقه حفاظت شده ، رودخانه دائمی و قنات دایر

 

200

 

چاه های عمیق و نیمه عمیق

 

100

  جدول 2ـ3ـ فواصل واحدهای پرورش قارچ خوراکی تا مراکز آلوده کننده

 

فاصله تا کارخانجات سیمان

 

3000 متـر

 

فاصله تا آلوده کننده های درجه یک (گاوداری ، کشتارگاه سنتی ، کارخانجات گچ و آهک ، مرکز تجمع زباله و یا کود ، دباغی ، چرمسازی و تصفیه فاضلاب)

 

1000 متر

 

فاصله تا آلوده کننده های درجه دو( ریخته گری ، موزائیک و سرامیک ، گورستان و کشتارگاه صنعتی)

 

250 متر

 

فاصله تا روستاهایی که در بافت آن به نحوی دامداری و مرغداری سنتی در ساختمان های مسکونی وجود داشته باشد

 

500 متر

 تبصره : به شرط اینکه شرایط احداث گلخانه و واحدهای پرورش قارچ های خوراکی به عنوان کشت در محیط های کنترل شده مبنا و اساس کار باشد ، با رعایت ضوابط فنی مربوطه و توجیه اقتصادی و مقتضیات مناطق و حمایت از بهره برداران خرد ، بنا به تشخیص رئیس سازمان جهادکشاورزی استان کاهش سطوح و میزان تولید مذکور بلامانع می باشد.

آموزش
یکی از مباحث زیربنائی و اصولی پیش از شروع فعالیت گلخانه داری آشنائی کافی باتکنولوژی روزجهان از طریق برگزاری دوره های آموزشی می باشد.دوره های پیشنهادی به شرح ذیل هستند :

الف) دوره مقدماتی :
دوره ای است که مسئولین فنی فعالیت های گلخانه ای وقارچ های خوراکی ملزم به گذراندن آن می باشند . برای افرادی که این دوره را می گذرانند گواهی صادر می شود و افرادی که این دوره را گذرانده باشند می توانند درخواست پروانه تأسیس نمایند .(دوره ها می بایستی تلفیقی از آموزشهای تئوری و عملی باشد و مدت آن حداقل
160 ساعت می باشد).
ـ حداقل دوره مقدماتی آموزش پرورش قارچ خوراکی ،
90 ساعت می باشد که گذراندن این دوره به منظور افزایش آگاهی سرمایه گذاران توصیه می گردد اما برای اخذ پروانه تأسیس واحد قارچ خوراکی کافی نمیباشد.

ب) دوره تکمیلی :
افرادی که می خواهند نسبت به شروع فعالیت گلخانه ای و پرورش قارچ خوراکی اقدام عملی انجام دهند ، باید یک دوره کشت در مراکز تولیدی مرتبط کارآموزی نمایند . در این دوره ، نوع محصول ، تخصصی بودن فعالیت و فن و حرفه مشخص می گردد
 وبرای متقاضیان پس از طی این دوره درصورت لحاظ شدن کلیه موارد آموزش ، پروانه بهره برداری صادر می شود .

تبصره 1 : دوره های آموزشی توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان با هماهنگی سازمان جهادکشاورزی استان برگزار می گردد .

تبصره 2 : کارگران حرفه ای شاغل در گلخانه حداقل دو دوره آموزشی (با عناوین و سرفصل جداگانه) در سال را در رابطه با حرفه و شغل خود و با هماهنگی مسئول فنی طی نموده و گواهی آموزشی مربوطه را دریافت نمایند.

تعهدات
متقاضیان صدور پروانه ها و مجوزهای تولید محصولات گلخانه ای و قارچ های خوراکی می بایست به تعهدات ذیل عمل نماید :
ـ متقاضی متعهد می شود تأسیسات و ساختمان و ابنیه مربوطه به گلخانه و قارچ های خوراکی را طبق طرح و نقشه مصوب و مطابق با دستورالعمل های موجود در نظام گلخانه ایجاد نماید .

تبصره 1 : طرح و نقشه مصوب توسط مهندس مشاور پروژه به متقاضی و عنداللزوم پیمانکار تحویل می گردد و متقاضی حق هیچ گونه دخل و تصرف در طرح نقشه ایی که به تأیید مهندس مشاور رسیده است را ندارد.

تبصره 2 : دستورالعمل های موجود در نظام گلخانه ای و آئین نامه های مربوطه ، از سوی مهندس مشاور و ناظر طرح ، در تمامی مراحل اجرای پروژه به متقاضی اعلام می گردد .

ـ متقاضی متعهد می گردد عملیات پروژه خود را با هماهنگی و اطلاع مهندس ناظر و پس از بازدید تأیید و تکمیل فرم شروع عملیات توسط مهندس ناظر ، آغاز نماید .

ـ استفاده از زمین ، ساختمانها ، تأسیسات و تجهیزات مربوط به گلخانه و واحد پرورش قارچ خوراکی در موارد غیرمرتبط با فعالیت گلخانه و پرورش قارچ خوراکی ممنوع بوده و صرفاً برای فعالیتهای گلخانه ای و پرورش قارچ خوراکی مجاز می باشد .

ـ حق انتفاع از مزایای قانونی پروانه متعلق به دارنده آن می باشد و انتقال حق انتفاع با موافقت صادرکننده پروانه بلامانع می باشد.

ـ خرید و فروش اراضی ملی و دولتی واگذار شده توسط دولت منوط به اجرای کامل طرح و رعایت شرایط و ضوابط واگذاری می باشد.

ـ در صورت واگذاری یا فروش اراضی مندرج در پروانه تأسیس ، قبل از پیشرفت حداقل 50 درصد عملیات اجرایی ساخت گلخانه و در صورت واجد شرایط بودن خریدار ، پروانه فوق الذکر باطل شده و مراتب جهت لغو کلیه امتیازات ناشی از پروانه فوق الذکر به ادارات و سازمانهای ذیربط کشور اعلام می گردد .

ـ دارندگان پروانه تأسیس باید به محض اتمام عملیات ساخت گلخانه و تأسیسات و قبل از بهره برداری به سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان مراجعه و مراتب را جهت صدور پروانه بهره برداری اعلام نمایند .

ـ کلیه مزایای ناشی از پروانه های صادر شده به صاحبان آنها تعلق دارد و انتقال آن به غیر ، منوط به موافقت کمیته صدور پروانه های استان خواهد بود .

ـ گلخانه داران نباید با دریافت پروانه بهره برداری برای یک گروه محصولی خاص نسبت به کشت انواع گیاهان و محصولات دیگر اقدام کنند.

ـ متقاضیان باید نسبت به بیمه محصولات تولیدی و سازه های گلخانه ای خود اقدام نمایند .

ـ به منظور ارتقاء بهره وری تولید، حضور مسئول فنی در تمام مراحل الزامی است ، در غیر این صورت برابر ضوابط با متخلفین برخورد خواهد شد.

ـ متقاضی متعهد می گردد که هیچ گونه فعالیت غیر از فعالیت تولید محصولات گلخانه ای را در قطعه زمین مورد صدور پروانه گلخانه انجام ندهد و در صورت گزارش مهندس ناظر و لغو پروانه ، سایت زمین را به حالت اولیه خود برگرداند و در غیر این صورت برابر مقررات اقدام و خسارات وارده از نامبرده اخذ خواهد شد.

ـ در صورت فوت صاحب پروانه فعالیت گلخانه ای (تأسیس ، بهره برداری و …) حقوق متعارف ناشی از واحد گلخانه ای متعلق به وراث است و چنانچه وراث یا نماینده قانونی آنها مایل به ادامه فعالیت باشند در صورت دارابودن شرایط می توانند نسبت به اصلاح پروانه ها با رعایت مقررات نظام گلخانه اقدام کنند.